Hem / Tjänster / Ledarskap

Det transformerande ledarskapet

Ledarskap är förmågan att samordna och leda medarbetargruppen för att den effektivt ska kunna utföra sitt uppdrag, utifrån tydliga mål och förväntningar. Ledarskap är en process som uppstår i interaktion mellan ledare och följare, och som pågår, utvecklas och förfinas över tid.

Transformerande ledarskap är den mest effektiva ledarstilen för engagemang och samarbete och långsiktig framgång för en medarbetargrupp. Det innebär att ledarens beteende ”transformerar” – gör medarbetarna delaktiga i vision och värderingar som leder mot målet.

Det transformerande ledarskapet beskrivs som fyra beteenden eller strategier i relation till medarbetarna: att vara en förebild, motivera och frigöra handlingskraft i relation till gemensamma visioner, utmana och inspirera till kreativitet och problemlösning, stödja och synliggöra individuella medarbetare.

Med andra ord är det transformerande ledarskapet en inbjudan till andra att följa, och karaktäriseras av tydlighet, goda intentioner och visioner om något större och eftersträvansvärt för alla.

“Ledarskap och följarskap är beroende av varandra. Ledarskap finns inte utan följarskap och följarskap finns inte utan ledarskap.”

Sara Henrysson Eidvall

Det transformerande ledarskapets motpol är det transaktionella ledarskapet. Det handlar om att ledaren är “beställare” av ett uppdrag som ska utföras av en eller flera personer i relation till ett specificerat mål och som sedan belönas för utfört arbete. Ett transaktionellt ledarskap fokuserar inte på individen som följare utan är inriktat på effektivitet genom att upprätthålla ordning, kontroll och uppföljning. Både transformerande och transaktionellt ledarskap ingår i modellen The Full Range Leadership Model.

Forskningen visar

Metaanalyser visar att transformerande ledarskap är effektivare vid komplexa arbetsuppgifter som kräver samarbete och innovation. Transformerande ledarskap har också ett positivt samband med medarbetarnas hälsa genom lägre risk för stress.

Transaktionellt ledarskap är effektivare vid mer standardiserade arbetsuppgifter som utförs av den enskilde individen. Ledare pendlar i regel mellan transformerande och transaktionellt ledarskap.

Forskning visar vidare att sk destruktivt ledarskap har en avsevärd negativ effekt för medarbetare och verksamhet och är vanligt förekommande. Passivt, osynligt och fegt ledarskap är ofta ännu mer skadligt än aktivt destruktivt ledarskap. De organisatoriska förutsättningarna för att utöva ledarskap har stor betydelse för såväl ledarskapets kvalitet som ledarens egen hälsa

Källor

Aasland, M. S., Skogstad, A., Notelaers, G., Nielsen, M. B., & Einarsen, S. (2010). The Prevalence of Destructive Leadership Behaviour. British Journal of Management, 21(2), 438–452.

Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York, NY: Free Press.

Härenstam, A et al (2014) Chefskapets förutsättningar och konsekvenser. Metoder och resultat från CHEFiOS projektet – slutrapport del 1.

Uhl-Bien, M., Riggio, R.E., Lowe, K.B., & Carsten, M.K. (2014). Followership theory: A review and research agenda. The Leadership Quarterly, 25(1), 83-104.

Wang, G., Oh, I., Courtright, S., & Colbert, A. (2011). Transformational Leadership and Performance Across Criteria and Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research. Group & Organization Management, 36(2), 223-270.

Yukl, G. (2012). Effective leadership Behavior: What We Know and What Questions Need More Attention. Academy of Management Perspectives, November, 66-85.