Hem / Tjänster / Team / Teamutveckling

Teamutveckling

Vi anpassar vårt arbete med teamutveckling efter team, behov och önskemål. Insatsens omfattning och val av metoder bestäms i samråd mellan uppdragsgivare och konsult.

Första steget i en teamutvecklingsinsats är en målformulering och en behovsanalys.

Konsulten och uppdragsgivaren  ska ha en gemensam bild av vad som ska uppnås med insatsen och vilket problem som ska lösas. Vad ska teamet kunna göra bättre efter insatsen än före? Efter insatsen görs utvärderingen i förhållande till insatsens mål och resultatet av behovsanalysen.

I vårt arbete med team gör vi exempelvis följande:

  • Använder metoder och verktyg för insamling av information om utvecklingsstadium och olika teamprocessers kvalitet (intervjuer eller enkäter såsom exempelvis GDQ, the Group Development Questionnaire).
  • Hjälper teamet träna på beteenden som ger bättre processer. Exempelvis kan ett inslag i ledningsgruppsutveckling vara kommunikationsträning.
  • Ger teamet en struktur för att klargöra de krav som uppgiften och den omgivande organisationen ställer på teamet  med hjälp av exempelvis Målmatrisen.
  • Ger teamet en struktur för rollförtydligande.
  • Tränar teamet i återkommande reflektion och hjälper teamet etablera en struktur för sådan reflektion (debrief) som kan upprätthållas efter insatsen.
  • Ger teamet uppgifter att göra mellan konsulttillfällena, såsom att på egen hand träna på reflektion över arbetsprocesser, arbeta vidare med förtydligande av mål etc. Följer upp dessa uppgifter vid nästa tillfälle samt ger utrymme för reflektion över lärande och väg framåt.