Ledarskap

Ledarskap är förmågan att samordna och leda medarbetargruppen för att den effektivt ska kunna nå organisationens mål. Ledarskap är en process som uppstår i interaktion mellan ledare och följare, och som pågår, utvecklas och förfinas över tid.

Transformerande ledarskap är den mest effektiva ledarstilen för engagemang och samarbete och långsiktig framgång för en medarbetargrupp. Det innebär att ledarens beteende ”transformerar” –  gör medarbetarna delaktiga i vision och värderingar som leder mot målet.

Det transformerande ledarskapet beskrivs som fyra beteenden eller strategier i relation till medarbetarna: att vara en förebild, motivera och frigöra handlingskraft i relation till gemensamma visioner, utmana och inspirera till kreativitet och problemlösning, stödja och synliggöra individuella medarbetare.

Med andra ord är det transformerande ledarskapet en inbjudan till andra att följa, som karaktäriseras av tydlighet, goda intentioner och visioner om något större och eftersträvansvärt för alla.

Det transformerande ledarskapets motpol är det transaktionella ledarskapet. Det handlar om att ledaren är “beställare” av ett uppdrag som ska utföras av en eller flera personer  i relation till ett specificerat mål och som sedan belönas för utfört arbete. Ett transaktionellt ledarskap fokuserar inte på individen som följare utan är inriktat på effektivitet genom att upprätthålla ordning,  kontroll och uppföljning. Både transformerande och transaktionellt ledarskap ingår i modellen The Full Range Leadership Model.

Tjänster

Vi anpassar individuell chefshandledning/coachning efter behov. Vår teoretiska grund för coaching utgår från teori om transformerande ledarskap.
Vi anpassar chefshandledning i grupp efter behov.   Vår teoretiska grund för coaching utgår från teori om transformerande ledarskap. 
Våra ledarskapsutbildningar bygger på teorin om transformerande respektive transaktionellt ledarskap. Upplägg, omfattning och lärandemål utformas baserat på en behovsanalys med uppdragsgivaren samt fokusgrupper med deltagare, medarbetare och överordnade chefer.